:
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 043-210094, 043-462403-04 โทรสาร (FAX) : 043-462403 หน่วยกู้ชีพ โทรศัพท์ : 043-462405

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ลักษณะที่ตั้ง

ที่ตั้งของตำบลศรีสุขตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอ  และตั้งอยู่ห่างจากอำเภอสีชมพู ประมาณ 7  กิโลเมตร  โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ จด เทศบาลตำบลวังเพิ่ม เทศบาลตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

ทิศตะวันออก จด กับเทือกเขาภูเวียง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น

ทิศตะวันตก จด ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

ทิศใต้ จด ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

เนื้อที่ตำบลศรีสุข

ตำบลศรีสุข  มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ  87.65   ตารางกิโลเมตร

 

 ลักษณะภูมิประเทศ

     องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ประกอบด้วยลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบลุ่มบางพื้นที่เป็นที่ดอน มีลำห้วย  ลักษณะดินเหนียวปนทรายเหมาะแก่การเพาะปลูกทำการเกษตรและปศุสัตว์ มีสภาพทางกายภาพเป็นที่ลุ่มเชิงเขา

 

ลักษณะทางสังคม

การศึกษา  ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข 

มีโรงเรียนขยายโอกาส จำนวน  2  แห่ง คือ

1. โรงเรียนบ้านศรีสุข  (นายสมเด็จ  อิธิตา  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน)                            

2. โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม (นายกวี  โพธิ์หล้า  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน)

 

โรงเรียนระดับประถมศึกษา  จำนวน  4  แห่ง  คือ

1.โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา (นายสัญญพงศ์  ดีบุญมี ณ ชุมแพ  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน )

2.โรงเรียนบ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ ( นายไสว  ขามธาตุ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน )

3.โรงเรียนบ้านโคกม่วง (นายประจวบ  ใกล้กลาง  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน )

4.โรงเรียนบ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาว( นายบรรจง  อาจนนลา เป็นผู้อำนวยการโงเรียน )

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  2  แห่ง  คือ

1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสุข

2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีสุข

        

โรงเรียนเอกชน  จำนวน  1  แห่ง คือ

1.โรงเรียน วรวิมลวิทยานุสรณ์            

 

สถาบันและองค์กรศาสนา

วัด                           จำนวน  10   แห่ง

สำนักสงฆ์                   จำนวน   6    แห่ง

 

การสาธารณสุข 

มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  จำนวน  2  แห่ง  คือ

1.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสุข (นางภาณี  เนตรสังข์  เป็น ผอ. รพ.สต.)

2.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกไม้งาม (นายโกศล  ศิริจันทร์ เป็น ผอ.รพ.สต.)          

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ป้อมยามตำรวจชุมชน  จำนวน  1  แห่ง

ประชาชนในตำบลศรีสุขได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจตราประจำทุกวันในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข  และประสานกับผู้นำหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน

 

ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน

การคมนาคม

มีเส้นทาง 1  เส้นทาง มีรถประจำทางสาย อุดร - ชุมแพ  และรถประจำทางสาย ชัยภูมิ-หนองคาย วิ่งผ่าน และรถโดยสารประจำหมู่บ้านถึงอำเภอ สภาพการคมนาคมขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุขเป็นถนนลาดยาง คอนกรีตและถนนลูกรัง

การโทรคมนาคม

โทรศัพท์สาธารณะ  จำนวน  2  แห่ง

      

การไฟฟ้า

ทุกหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้ ยกเว้นครัวเรือนที่ขยายออกไปใหม่และอยู่ไกลหมู่บ้าน  ประมาณ  5  หลังคา

ทรัพยากรธรรมชาติ

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่  ป่าไม้ประมาณ  700  ไร่

ลำห้วย  จำนวน  5  แห่ง

บึง หนอง และอื่นๆ  จำนวน  แห่ง

 

เขตการปกครอง  

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข  แบ่งเขตการปกครองส่วนตำบลเป็น  15  หมู่บ้าน  ซึ่งจำนวนหมู่บ้านในตำบลศรีสุข ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข    มีประชากรทั้งสิ้น 10,949  คน       จำนวนประชากรของตำบลศรีสุขมีรายละเอียดดังนี้

  หมู่ที่

  ชื่อหมู่บ้าน

  จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร
ชาย(คน)      หญิง(คน)

รวม (คน)

1

บ้านโคกไม้งาม

248

416

453

869

2

บ้านลอมไผ่

295

666

659

1,325

3

บ้านโสกรัง

154

352

333

685

4

บ้านขมิ้น

246

476

463

939

5

บ้านโนนหัวนา

170

344

321

665

6

บ้านเก่าขาม

111

220

220

440

7

บ้านกุดบัว

74

169

167

336

8

บ้านหินลาดทุ่งโพธิ์

124

266

261

527

9

บ้านโคกกุง

152

326

318

644

10

บ้านโคกม่วง

181

377

376

753

11

บ้านโนนอุดม

251

523

560

1,083

12

บ้านพิศาลพัฒนา

189

342

351

693

13

บ้านศรีสุข

210

316

327

643

14

บ้านวังทรายขาว

155

370

360

730

15

บ้านโคกเจริญ

137

296

321

617

รวม

2,697

5,459

5,490

10,949