:
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 043-210094, 043-462403-04 โทรสาร (FAX) : 043-462403 หน่วยกู้ชีพ โทรศัพท์ : 043-462405

ประวัติ และตราสัญลักษณ์อบต.ศรีสุข

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุขได้ยกฐานะจากสภาตำบลศรีสุข จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข  เมื่อวันที่  30  มีนาคม  2539  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งองค์บริหารส่วนตำบลศรีสุข เล่ม 113 ตอนที่ 9  วันที่ 30 มกราคม  2539  มีพื้นที่ประมาณ  87.65  ตารางกิโลเมตร  แบ่งเขตการปกครอง  15  หมู่บ้าน  จำนวนครัวเรือน  2,606  ครัวเรือน  ปัจจุบันจำนวนครัวเรือน 2,697  ครัวเรือน

 

ตราสัญลักษณ์อบต.ศรีสุข