:
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 043-210094, 043-462403-04 โทรสาร (FAX) : 043-462403 หน่วยกู้ชีพ โทรศัพท์ : 043-462405
กองคลัง
นางสาวธัญญลักษณ์ ศรีสองเมือง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายจักรินทร์ แสนสิน
นักวิชาการพัสดุ
0648764878
นางสาวสุจิตรา ดอนอินทรฺ์
นักวิชาการการเงินและบัญชี
ว่าง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสาวอนุธิดา ท่าผา
เจ้าพนักงานพัสดุ
E-mail :Anutheda@hotmail.com Tell:
นางสาวจีรภา แคนมั้น
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายสายยน แหวนอินทร์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวสุนิดา แสนอาจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
E-mail:sunida-sanarj@hotmail.com Tell: 083-0469342
นายปฐมภพ ขันธะมาตร์
คนงานทั่วไป
นางสาวอาทิตยา ทองคลี่
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้