:
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 043-210094, 043-462403-04 โทรสาร (FAX) : 043-462403 หน่วยกู้ชีพ โทรศัพท์ : 043-462405
กองการศึกษา
นางสาวชญาภา คำหนองไผ่
รองปลัด อบต. รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายอัครเดช วิเศษนันท์
นักวิชาการศึกษา
นางชนกนันท์ จงรักษ์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางเอ็มอร ชายโนนทัน
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางณิติยา ขุนอาจสูงเนิน
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสุปรียา ดวงแสง
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวปาริชาติ ตรีพล
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.ต.ศรีสุข
นางสุพัตรา สอนจิตร์
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.ต.ศรีสุข
นางสาววัชรีภรณ์ ทะนงอาจ
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.ต.ศรีสุข
นางสาวอุมาพร ปาลี
จ้างเหมาบริการ
นางสาวจิราพร สอนวงษ์แก้ว
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา