:
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 043-210094, 043-462403-04 โทรสาร (FAX) : 043-462403 หน่วยกู้ชีพ โทรศัพท์ : 043-462405
กองการศึกษา
นางสาวชญาภา คำหนองไผ่
รองปลัด อบต. รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
080-5649359
นายอัครเดช วิเศษนันท์
นักวิชาการศึกษา
0610295133
นางชนกนันท์ จงรักษ์
ครู คศ.2
0981134636
นางเอ็มอร ชายโนนทัน
ครู คศ.2
0993317188
นางณิติยา ขุนอาจสูงเนิน
ครู คศ.2
0854677255
นางสุปรียา ดวงแสง
ครู คศ.2
0810579274
นางสาววัชรีภรณ์ ทะนงอาจ
ครู คศ.1
0887406874
นางสุภัทรา สอนจิตร์
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.อบต.ศรีสุข
0872189959
นางสาววลัยลักษณ์ ชมภูวิเศษ
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.อบต.ศรีสุข
0612173760
นางสาวปาริชาติ ตรีพล
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.อบต.ศรีสุข
0939471974
นางสาวอุมาพร ปาลี
จ้างเหมาบริการ/แม่บ้าน ศพด.อบต.ศรีสุข
0892414500
นางสาวจิราพร สอนวงษ์แก้ว
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
0801563156
นางสาวสุนันทา โฉมหาญ
จ้างเหมาบริการ/ผู้ดูแลเด็ก ศพด.อบต.ศรีสุข
0933725600
นายสนิด เจริญแก่นทราย
จ้างเหมาบริการ/ขับรถรับ-ส่ง เด็กนักเรียน ศพด.