:
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 043-210094, 043-462403-04 โทรสาร (FAX) : 043-462403 หน่วยกู้ชีพ โทรศัพท์ : 043-462405
คณะผู้บริหาร
นายประหยัด พุทธาศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข
โทร 089–8021508
นางสุมาลี มูลตรีภักดี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข
โทร 086–2331077
นายไกรยุทธ์ วินทะไชย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข
โทร 093–4372308
นายทวี ไชยเสือ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข
โทร 080–7596107