:
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 043-210094, 043-462403-04 โทรสาร (FAX) : 043-462403 หน่วยกู้ชีพ โทรศัพท์ : 043-462405
หัวหน้าส่วนราชการ
นางโยทะกา บุญมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข
นางสาวธัญญลักษณ์ ศรีสองเมือง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางโยทะกา บุญมาก
ปลัด อบต.ศรีสุข รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา