:
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 043-210094, 043-462403-04 โทรสาร (FAX) : 043-462403 หน่วยกู้ชีพ โทรศัพท์ : 043-462405
หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาวชญาภา คำหนองไผ่
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัด อบต.ศรีสุข
089-8021580
นายอนุชา ชมภูพาน
หัวหน้าสำนักปลัด
0952278285
นางสาวธัญญลักษณ์ ศรีสองเมือง
ผู้อำนวยการกองคลัง
0434-462403 - 4
นางสาวชญาภา คำหนองไผ่
รองปลัด อบต.ศรีสุข รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
089-8021580
นายอนุชา ชมภูพาน
หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
0952278285