:
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 043-210094, 043-462403-04 โทรสาร (FAX) : 043-462403 หน่วยกู้ชีพ โทรศัพท์ : 043-462405
ฝ่ายนิติบัญญติ
นายกาหลง ศิริพัฒน์
ประธานสภาฯ อบต.ศรีสุข
นางกนกอร ไชยกิจ
รองประธานสภาฯ อบต.ศรีสุข
นางโยทะกา บุญมาก
เลขานุการสภา ฯ อบต.ศรีสุข
นายธนภัทร คงพิรุณ
สมาชิกสภา อบต.ศรีสุข หมู่ที่ 1
นายตัน สีดาอุบล
สมาชิกสภา อบต.ศรีสุข หมู่ที่ 2
นางกนกอร ไชยกิจ
สมาชิกสภา อบต.ศรีสุข หมู่ที่ 3
นายอำพล บุญผล
สมาชิกสภา อบต.ศรีสุข หมู่ที่ 4
นางสาวบุญสิรินทร์ ราชานนท์
สมาชิกสภา อบต.ศรีสุข หมู่ที่ 5
นายจันสี เสาสุเมญ
สมาชิกสภา อบต.ศรีสุข หมู่ที่ 6
นายสวกรานต์ บัวขาว
สมาชิกสภา อบต.ศรีสุข หมู่ที่ 7
นายสว่าง สุรินทร์
สมาชิกสภา อบต.ศรีสุข หมู่ที่ 8
นายสมพร ลีศรี
สมาชิกสภา อบต.ศรีสุข หมู่ที่ 9
นายอุดม วงษ์รักษา
สมาชิกสภา อบต.ศรีสุข หมู่ที่ 10
นายสุริยันต์ คงบุญ
สมาชิกสภา อบต.ศรีสุข หมู่ที่ 11
นายนิกรณ์ เหระวัน
สมาชิกสภา อบต.ศรีสุข หมู่ที่ 12
นายบุญหลอ ขันธะมาตร์
สมาชิกสภา อบต.ศรีสุข หมู่ที่ 13
นายสุวรรณ สิงห์โม
สมาชิกสภา อบต.ศรีสุข หมู่ที่ 14
นายสุพล ยมสีดำ
สมาชิกสภา อบต.ศรีสุข หมู่ที่ 15