:
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 043-210094, 043-462403-04 โทรสาร (FAX) : 043-462403 หน่วยกู้ชีพ โทรศัพท์ : 043-462405
ฝ่ายนิติบัญญติ
นายนิกรณ์ เหระวัน
ประธานสภาฯ อบต.ศรีสุข
092 - 3949581
นางกนกอร ไชยกิจ
รองประธานสภาฯ อบต.ศรีสุข
061-1167351
นางสาวบุญสิรินทร์ ราชานนท์
เลขานุการสภา ฯ อบต.ศรีสุข
093-4403698
นายธนภัทร คงพิรุณ
สมาชิกสภา อบต.ศรีสุข หมู่ที่ 1
096-3264984
นายตัน สีดาอุบล
สมาชิกสภา อบต.ศรีสุข หมู่ที่ 2
084-9523688
นางกนกอร ไชยกิจ
สมาชิกสภา อบต.ศรีสุข หมู่ที่ 3
061-1167351
นายอำพล บุญผล
สมาชิกสภา อบต.ศรีสุข หมู่ที่ 4
083-3281022
นางสาวบุญสิรินทร์ ราชานนท์
สมาชิกสภา อบต.ศรีสุข หมู่ที่ 5
093-4403698
นายจันสี เสาสุเมญ
สมาชิกสภา อบต.ศรีสุข หมู่ที่ 6
062-1285586
นายสวกรานต์ บัวขาว
สมาชิกสภา อบต.ศรีสุข หมู่ที่ 7
063-0279630
นายสว่าง สุรินทร์
สมาชิกสภา อบต.ศรีสุข หมู่ที่ 8
093-3677378
นายสมพร ลีศรี
สมาชิกสภา อบต.ศรีสุข หมู่ที่ 9
093-5289681
นายอุดม วงษ์รักษา
สมาชิกสภา อบต.ศรีสุข หมู่ที่ 10
0928074626
นายสุริยันต์ คงบุญ
สมาชิกสภา อบต.ศรีสุข หมู่ที่ 11
093-3809609
นายนิกรณ์ เหระวัน
สมาชิกสภา อบต.ศรีสุข หมู่ที่ 12
092 - 3949581
นายบุญหลอ ขันธะมาตร์
สมาชิกสภา อบต.ศรีสุข หมู่ที่ 13
081-0546335
นายสุวรรณ สิงห์โม
สมาชิกสภา อบต.ศรีสุข หมู่ที่ 14
061-1482409
นายสุพล ยมสีดำ
สมาชิกสภา อบต.ศรีสุข หมู่ที่ 15
089-8129002