:
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 043-210094, 043-462403-04 โทรสาร (FAX) : 043-462403 หน่วยกู้ชีพ โทรศัพท์ : 043-462405
สำนักปลัด
นายอนุชา ชมภูพาน
หัวหน้าสำนักปลัด
095-227-8285
นายดุลยพร ใจแจ้ง
หัวหน้าฝ่ายบริการทั่วไป
095-6718909 Doonyapornjj@gmail.com
นายนพพร ล่ามสมบัติ
นิติกร
098-8953997
นางสาวขนิษฐา จันทร์อำพร
นักจัดการงานทั่วไป
063-6691901
นายอร่าม ผาไหม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
092-9667512
นางโสภา หลวงวิเศษ
นักทรัพยากรบุคคล
065-5329891
จ.อ.ปัทถาพงษ์ บุญอาจ
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวปาริชาติ แพนดี
เจ้าพนักงานธุรการ
0621053217 parichartpd@gmail.com
ส.ท.กฤษภาส แก้วกุดเลาะ
เจ้าหนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
093-4212779 clashbas.093@gmail.com
นางสาวพิกุล อุมูล
นักพัฒนาชุมชน
087-1354700
นางสาววลัยลักษณ์ มลิดา
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน
094-2907715 Walailakweview@gmail.com
นางสาวปาริชาติ สิทธิไกรพงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวศิริเพ็ญ ผุยทา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
061-2127659
นางวลันตี สอนลี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
061-0435467
นายสมหมาย ศรีรักษา
นักการภารโรง
นายวิรัตน์ ขวัญคม
นักการภารโรง
นายสมาน เหนือพันธ์
จ้างเหมาบริการ