:
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 043-210094, 043-462403-04 โทรสาร (FAX) : 043-462403 หน่วยกู้ชีพ โทรศัพท์ : 043-462405
สำนักปลัด
นายอนุชา ชมภูพาน
หัวหน้าสำนักปลัด
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริการทั่วไป
นางสาวขนิษฐา จันทร์อำพร
นักจัดการงานทั่วไป
นายอร่าม ผาไหม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางโสภา หลวงวิเศษ
นักทรัพยากรบุคคล
จ.อ.ปัทถาพงษ์ บุญอาจ
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวปาริชาติ แพนดี
เจ้าพนักงานธุรการ
ส.ท.กฤษภาส แก้วกุดเลาะ
เจ้าหนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวปาริชาติ สิทธิไกรพงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาววลัยลักษณ์ มลิดา
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
นายสมาน เหนือพันธ์
จ้างเหมาบริการ
นางสาววลันตรี สอนลี
จ้างเหมาบริการ
นายสมหมาย ศรีรักษา
นักการภารโรง
นายวิรัตน์ ขวัญคม
นักการภารโรง