:
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 043-210094, 043-462403-04 โทรสาร (FAX) : 043-462403 หน่วยกู้ชีพ โทรศัพท์ : 043-462405

ชื่อ: ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข(จากที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ถึง ห้วยทรายขาว) ตำบลศรีสุข อำภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

วันที่ลงประกาศ: 29 ส.ค. 2566

รายละเอียด:

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข(จากที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ถึง ห้วยทรายขาว) ตำบลศรีสุข อำภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

                           โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โดยทำการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด จาก องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ถึง ห้วยทรายขาว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔๐๕ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๔๓ บ่อ(ตามแบบ)ตามรายละเอียดที่กำหนดให้พร้อมป้ายโครงการขนาด 1.2x๒.4 เมตร จำนวน 1 ป้าย งบประมาณในการดำเนินโครงการ 800,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนบาทถ้วน)

 


file

purchases_file_428_56_15_626.pdf